Vuosikokous

Asia Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Aika Torstaina 20.9.2018 klo 17.15 (ilmoittautuminen alkaa 17.00)
Paikka Seinäjoki kokous-ja kongressikeskus Frami, Kampusranta 11

Kokouksen avaus
Järjestäytyminen
Osanottajien ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Toimintakertomus 2017
Tilikertomus ja toiminnantarkastuslausunto 2017
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta
Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen vuonna 2019
Päätetään kannatusjäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle 2019
Toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuodelle 2019
Valitaan jäsenyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kolmelle vuodelle, 2019-2021
Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019-2021
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet vuodelle 2019
Valitaan yhdistyksen edustajat Kirkon alat ry:n hallitukseen ja edustajistoon seuraavalle kaudelle, vuosiksi 2019-2021
Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin
Kokouksen päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

YLEISTÄ
Yhdistyksellä on kiinteä yhteys Kirkon alat ry:een ja sitä kautta STTK ry:een. Omalta osaltamme edistämme yhteistyötä STTK:n liittojen välillä. Jäsenhankinta kuuluu tärkeänä osana yhdistyksen toimintaan. Teemme mahdollisimman paljon yhteistyötä toisten jäsenyhdistysten kanssa.
Jatkamme yhteistyötä lastenohjaajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Pidämme yhteyttä Nuori kirkko ry:een, Kirkkohallitukseen ja Opetushallitukseen. Seuraamme lastenohjaajien koulutuksen ja työn vastaavuutta. Opiskelijatoiminta on tärkeä osa myös vuoden 2019 ohjelmaa. Lastenohjaajiksi valmistuville myönnetään stipendejä oppilaitosten esityksestä.
Pyrimme lisäämään lastenohjaajien työn näkyvyyttä ja tukemaan lastenohjaajien identiteettiä. Seuraamme uuden tutkinnon (kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala) sisältöä ja toimivuutta verrattuna lastenohjaajan työhön ja olemme aktiivisesti mukana kehittämässä koulutusta vastaamaan työelämän tarpeita. Uuden tutkinnon myötä opiskelija joutuu erikseen valitsemaan tutkinnon osan, jolla saa pätevyyden työskennellä seurakunnan lastenohjaajana. Teemme aktiivisesti yhteistyötä kouluttavien oppilaitosten kanssa, että pääsemme kertomaan uusille opiskelijoille seurakunnan lastenohjaajan työstä, jotta opiskelijat innostuvat valitsemaan tarvittavan tutkinnon osan.
Olemme mukana tammikuussa 2019 Kasvatuksen päivillä yhdessä Kirkon alat ry:n toimiston väen, Diakonian ja Nuorisotyön ammattilaisten sekä Kirkon Varhaiskasvatuksen ohjaajien kanssa.
EDUNVALVONTA
Yhdistyksen hallitus pitää huolta neuvonnasta Kirkon Lastenohjaajat ry:n jäsenille. Opastamme jäseniä mm työaikakysymyksissä, lomautuksissa ja turvallisuusasioissa. Hoidamme edunvalvontaa yhdessä Kirkon alat ry:n kanssa. Yhdistys ylläpitää lastenohjaajan työn arvostusta ja huolehtii omalta osaltaan siitä, että lastenohjaajat saavat tulevaisuudessakin tehdä koulutustaan vastaavaa työtä niin että heidän ammattiosaamistaan arvostetaan ja palkkaus on tehtävänkuvauksen mukainen.
KOULUTUS
Valtakunnalliset neuvottelupäivät pidetään syyskuussa 2019 Vantaalla. Ne toteutetaan yhdessä Nuori Kirkko ry:n, Helsingin hiippakunnan, Vantaan seurakuntien, Kirkkohallituksen ja Seurakuntaopiston kanssa. Hallitukselle järjestämme koulutusta tarpeen mukaan myös vuonna 2019. Kohtaamme lastenohjaajiksi opiskelevia opistokäynneillä yhdessä Kirkon alat ry:n toimiston henkilökunnan sekä muiden jäsenyhdistysten ja aluetoimikuntien kanssa. Käytämme hyväksemme Kirkon alat ry:n ja Tjs:n järjestämää koulutusta ja kannustamme jäseniä Kirkon alat ry:n järjestämään jäsenkoulutukseen.
TIEDOTUS
Tiedotus tapahtuu Kirkon töissä – lehdessä, Pieni on suurin -lehdessä, omilla nettisivuillamme www.kirkonlastenohjaajat.fi Lisäksi Kirkon alat ry:n nettisivuilla on yhdistyksillä omat osiot. Tiedot yhdistyksestä ovat Kirkon kalenterissa. Yhdistyksellä on myös Facebook-ryhmä.
TALOUS
Yhdistyksemme talous muodostuu lähes kokonaan Kirkon alat ry:n palauttamasta jäsenmaksuosuudesta. Toimimme mahdollisimman taloudellisesti, ekologisesti ja käytämme varoja jäsenistön hyväksi.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YLEISTÄ

Vuosi 2017 oli liittomme Kirkon alat ry:n 60-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen puheenjohtaja oli jäsenenä juhlatoimikunnassa ja yhdistys oli mukana juhlavuoden eri tapahtumissa alueilla ja pääjuhlassa Helsingissä 27.4.2017.

Yhdistys oli mukana myös Kirkkopäivillä Turussa 19. -21.7.2017 yhdessä Kirkon alat ry:n henkilökunnan ja muiden jäsenyhdistysten kanssa.

Tapahtumissa mukana olemisen lisäksi yhdistys seurasi aktiivisesti lastenohjaajien työtä ja koulutusta ja antoi pyydettäessä lausuntoja. Yhteistyö jatkui hyvänä Nuori Kirkko ry:n, Opetushallituksen ja Kirkkohallituksen kanssa. Pidimme yhteyttä myös kouluttaviin oppilaitoksiin ja yhdistyksen hallitus myönsi valmistuville opiskelijoille stipendejä oppilaitosten esitysten mukaisesti.

EDUNVALVONTA

Edunvalvonnasta huolehdittiin aiempien vuosien tapaan tiiviissä yhteistyössä Kirkon alat ry:n toimiston henkilökunnan kanssa. Kysymykset liittyivät lähinnä lastenohjaajan työn monimuotoisuuteen ja palkkaukseen. Seurakuntien säästöpaineiden myötä tuli esille monenlaisia esityksiä lastenohjaajan tehtävänkuvan monipuolistamisesta. Yhdistys reagoi tietoonsa tulleisiin esityksiin yhdessä Kirkon alat ry:n lakimiesten kanssa.

JÄSENET
Jäsentilanne 31.12.2017 on ollut 1531.

HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajana toimi Merja Forsman Kaarinasta, varapuheenjohtajana Eila Pelttari Kempeleestä ja sihteeri-rahastonhoitajana Raila Nordlund Iitistä.
Hallitukseen kuuluivat myös Varpu Jääskeläinen Kuopiosta, Mikko Kalliomäki Nokialta, Regina Ketola Teuvalta, Anne Seino Lappeenrannasta, Mira Kähkönen Lahdesta, Satu Länsmans Siltakylästä ja Sirkka Korhonen Kajaanista.
Varajäseninä olivat Jaana Härmä Naantalista, Johanna Orrenmaa Seinäjoelta ja
Eeva Änkö Espoosta Toiminnantarkastajina toimivat Laila Toivonen ja Oili Forsman
Varatoiminnantarkastajina toimivat Laura Roivas ja Tiina Nieminen

TALOUS

Jäsenten eläköityminen näkyy jäsenmaksukertymässä ja jäsenmäärässä. Myös seurakuntien heikentynyt talous heijastuu jäsenmaksuihin.
Talous on perustunut pääosin jäsenmaksupalautteeseen, joka on pienentynyt jäsenmäärän laskiessa. Yhdistyksen varainhoitajana toimi Raila Nordlund Iitistä. Kirjanpidon hoiti Pirjo Niskala Iitin Tili Oy:stä Iitissä. Liiton jäsenmaksu oli 1,3% ennakkopidätyksen alaisesta palkasta.
Jäsenmaksupalaute yhdistykselle oli 0,180% ja työttömyyskassan kuukausimaksu oli 5,8 euroa/ jäsen. Jäsenmaksusta liiton osuus oli 1,12%.
Vuoden 2017 aikana on myönnetty 10 kappaletta 100 euron suuruista stipendiä lastenohjaajaksi valmistuneille opiskelijoille.
Tilikauden alijäämä oli -5108,06 €

KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kuopiossa, kaupunginteatterissa 21.9.2017. Kokouksessa oli läsnä 27 jäsentä. Hallitus kokoontui kolme kertaa vuoden aikana.
Työvaliokuntaan kuului Merja Forsman, Raila Nordlund, Eila Pelttari ja Mikko Kalliomäki
Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa.

KOULUTUS
Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät pidettiin 21.-22.9.2017 Kuopiossa teemalla Kasvokkain. Päivien järjestäjinä olivat Kirkon Lastenohjaajat ry, Nuori kirkko ry, Kirkkohallitus, Seurakuntaopisto, Kuopion hiippakunta sekä Kuopion seurakuntayhtymä.
Kirkon Lastenohjaajat ry:n hallituksella oli koulutusmatka Viroon Tallinnaan.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen asioista tiedotettiin yhdistyksen kotisivuilla, Kirkon töissä -lehdessä sekä liiton sivuilla ja yhdistyksen Facebook-sivuilla.

YHTEYDET JA MUU TOIMINTA
Kirkon alat ry:n hallituksen jäseninä ovat toimineet yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja on myös STTK:n liittokokousedustajan varajäsen.

Kirkon alat ry:n edustajistoon kuului 6 lastenohjaajaa. Hallituksen jäseniä kuului koulutuksen seurantaryhmään ja Super-työttömyyskassan hallitukseen. Hallituksen varajäsen kuului Opetushallituksen asettamaan lapsi- ja perhetyön perustutkinnon tutkintotoimikuntaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on ollut KKP:n (Kirkkohallitus, Kasvatus- ja perheasiat) ja ammattijärjestöjen tapaamisissa. Osa hallituksen jäsenistä on toiminut Kirkon alat ry:n luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna ja Kirkon alat ry:n aluetoiminnan hallinnossa.
Yhdistys on jäsenenä Nuori kirkko ry:ssä.